ឥណទាននិយោជិត
ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់
ឥណទានគេហដ្ឋាន
ឥណតានអាជីវកម្ម
ឥណតានកម្មសិកម្ម
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ប្រកាសការងារ
លេខបម្រើសេវាអតិថិជន

សាររបស់លោកនាយកប្រតិបត្តិ


គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ភី​អិល​ស៊ី បាន​ទទួល​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ជា​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ពី​ធនា​គារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ដើម្បី​​ប្រកប​សកម្ម​ភាព​អាជីវ​កម្ម នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។ ដោយ​មើល​ឃើញ​ពី​ដំណើរ​ការ​ជា​វិជ្ជ​មាន​នៃ​ការ​ប្រតិ​បត្តិ

ព័ត៌មានថ្មីៗ


វិស័យ​ធនា​គារ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​នឹង​កំពុង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ឥត​ឈប់​ឈរ និង​មាន​តម្រូវ​ការ​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​

ប្រភេទឥណទាន ហ្វូតាបា


បំពេញ​បំណង​របស់​អតិថិជន ដែល​ត្រូវ​ការ​ទិញ​ផ្ទះ ឬ​សាង​សង់​ផ្ទះ​សម្រាប់​ស្នាក់​នៅ ឬ​ប្រកប​របរអាជីវកម្ម។