អំពីយើង | ទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម​ និងតម្លៃស្នូល

ទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម​ និងតម្លៃស្នូល

ទស្សនៈវិស័យ

ជា​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឈាន​មុខ​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​លើក​ស្ទួយ​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ​នូវ​កម្រិត​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​អតិថិជន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​អ្នក​ជំនាន់​ថ្មី។

 

បេសកកម្ម

ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវា​កម្ម​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដែល​ទុក​ចិត្ត​បំផុត​ទៅ​កាន់​សហគ្រាស ខ្នាតមធ្យម ខ្នាតតូច ខ្នាតតូចបំផុត និង​រូបវន្ត​បុគ្គល​ដោយ​បង្កើត​នូវ​ទីផ្សា​រ​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព ​ដើម្បី​គាំ​ទ្រ​ទាំង​អតិថិជន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​អ្នក​ជំនាន់​ថ្មី ព្រម​ទាំង​ចូល​រួម​ក្នុង​សកម្មភាព​សង្គម ដើម្បី​សម្រេច​នូវ​គោល​បំណង ឬ ក្តី​សុបិន​របស់​ពួក​គាត់​ជាមួយ​អនាគត​ដ៏​ប្រសើរ។

 

តម្លៃស្នូល