ផលិតផល | ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម

 

ផ្តល់ជូនអតិថិជនទូទៅ ដែលមានមុខរបរកសិកម្ម ហើយត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីវិនិយោគបម្រើការឲ្យផ្នែកកសិកម្មរបស់ខ្លួន។

 

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • ទំហំឥណទាន ៖  រហូតដល់ ៨០០.០០០.០០០ រៀល ឬ ២០០.០០០ ដុល្លារ       
 • អត្រាការប្រាក់ ៖ ចរចាជាក់ស្តែង
 • រយៈពេលសង ៖  រហូតដល់ ១០ ឆ្នាំ
 • ទ្រព្យធានា ៖ ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់
 • សេវារដ្ឋបាល ៖ ១% - ១,៥%
 • របៀបសង ៖ មានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការ
 • សេវាកម្មរហ័ស ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់
 • អត្រាការបា្រក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌឥណទានងាយស្រួល

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី៖

 • ជានីតិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ហ្វូតាបា
 • មានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងសង្គម
 • មានមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មស្របច្បាប់
 • មានទ្រព្យធានាត្រឹមត្រូវ

ឯកសារតម្រូវ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឯកសារទ្រព្យធានា (ប្លង់រឹង ឬ​ ប្លង់ទន់)
 • ឯកសារផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ទនឹងប្រភពចំណូល