ផលិតផល | ឥណទាននិយោជិត

ឥណទាននិយោជិត

 

 

សម្រាប់បុគ្គលទូទៅដែលមានបំណងចង់ទិញម៉ូតូ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ រៀបការ និងផ្សេងៗ តែក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់។

 

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • ទំហំឥណទាន ៖ រហូតដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល ឬ ១០.០០០ ដុល្លារ      
 • អត្រាការប្រាក់ ៖ ចរចាជាក់ស្តែង
 • រយៈពេលសង ៖ ២ឆ្នាំ
 • ទ្រព្យធានា ៖ មិនតម្រូវឲ្យមាន
 • សេវារដ្ឋបាល ៖ ២%
 • របៀបសង ៖ Annuity or Declining   

អត្ថប្រយោជន៍

 • ខ្ចីបានជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារ
 • បំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែង
 • លឿន និងអាចទុកចិត្តបាន
 • អត្រាការបា្រក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌឥណទានងាយស្រួល

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី៖

 • ជានីតិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ហ្វូតាបា
 • មានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងសង្គម
 • មានមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មស្របច្បាប់
 • មិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានា

ឯកសារតម្រូវ ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • បញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នភាពការងារ ៦​ ខែចុងក្រោយ
 • អសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរ ឬ កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ
 • មិនតម្រូវការមានទ្រព្យធានា
 • សម្រាប់ការទិញយានយន្ត គ្រាន់តែមានកាតកម្មសិទ្ធ (ប័ណ្ណចុះបញ្ជីយានយន្ត ឬ លិខិតទិញលក់យានយន្ត) ដើម្បីទុកជាទ្រព្យបញ្ចាំឲ្យគ្រឹះស្ថាន
 • ត្រូវមានប្រាក់ខែអតិបរមា ២០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ