ផលិតផល | ឥណទានសិក្សា

ឥណទានសិក្សា

 

សម្រាប់ឳពុក-ម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់សិស្ស-និស្សិតទាំងឡាយណា ដែលមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការចង់ឲ្យកូន ឬអ្នកនៅក្រោមបន្ទុក បន្តការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សា ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ (Back II) និងអ្នកដែលមានបំណងសិក្សា រាល់វគ្គជំនាញឯកទេសក្នុងរយៈពេលខ្លី-វែងផ្សេងៗ។

 

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • ទំហំឥណទាន ៖ រហូតដល់ ៨ លាន រៀល ឬ ២.០០០ ដុល្លារ      
 • អត្រាការប្រាក់ ៖ ០,១២៥% ក្នុង ១ខែ ឬ ១,៥% ក្នុង ១ឆ្នាំ
 • រយៈពេលសង ៖ រហូតដល់ ៥ ឆ្នាំ
 • ទ្រព្យធានា ៖​ មិនតម្រូវឲ្យដាក់ទ្រព្យធានា
 • សេវារដ្ឋបាល ៖ មិនមាន
 • របៀបសង ៖ មានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ខ្ចីបានជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារ
 • អាចបន្តការសិក្សាតាមបំណងប្រាថ្នា
 • សេវាកម្មរហ័ស ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់
 • អត្រាការប្រាក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌឥណទានងាយស្រួល

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី៖

 • ជានីតិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ហ្វូតាបា
 • មានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងសង្គម
 • មានមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មស្របច្បាប់
 • មិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានា
 • មានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឩត្តមសិក្សា ឬ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ឯកសារតម្រូវ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឯកសារផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ទនឹងប្រភពចំណូល