ផលិតផល | ឥណទានបុគ្គលិក

ឥណទានបុគ្គលិក

 

សម្រាប់តែបុគ្គលិក ហ្វូតាបា តែប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

 

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • ទំហំឥណទាន ៖ ២៤ ដង ឬ ៤៨ ដង នៃប្រាក់ខែមូលដ្ឋាន                    
 • អត្រាការប្រាក់ ៖ ៨.៨៧% ក្នុង ១ឆ្នាំ 
 • រយៈពេលសង ៖ ២៥ឆ្នាំ
 • ទ្រព្យធានា ៖ ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់ ឬ គ្មាន
 • សេវារដ្ឋបាល ៖ មិនតម្រូវឲ្យមាន
 • របៀបសង ៖ មានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការ  

អត្ថប្រយោជន៍

 • ខ្ចីបានជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារ
 • បំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែង
 • លឿន និងអាចទុកចិត្តបាន
 • អត្រាការបា្រក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌឥណទានងាយស្រួល

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី៖ 

 • ជានីតិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍
 • មានប្រវត្តិការងារល្អ
 • ត្រូវតែជាបុគ្គលិករបស់ហ្វូតាបា​ បន្ទាប់ពីចប់ការសាកល្បងការងារ ១២ ខែ
 • មានទ្រព្យធានាត្រឹមត្រូវ ឬ គ្មាន

ឯកសារតម្រូវ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឯកសារទ្រព្យធានា (ប្លង់រឹង ឬ​ ប្លង់ទន់)
 • ឯកសារផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ទនឹងប្រភពចំណូល