ព័ត៌មាន | សាលរូបភាព

សាលរូបភាព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ១៦ កុម្ភៈ ២០២៤

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ របស់ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ១៥ កញ្ញា ២០២៣